A) QUI POT UTILITZAR EL MENJADOR ESCOLAR

• En principi el menjador escolar el poden utilitzar tots/es el/les alumnes matriculats/des al Centre, previ pagament del tiquet corresponent i estant al corrent de les quotes del curs o cursos anteriors.
• No obstant això, i donat que la capacitat del menjador és d’un nombre determinat de comensals, quan hi haja més sol·licituds que places disponibles, per a la selecció i admissió dels usuaris del servei, es seguiran els següents criteris establerts en la Orde 53/2012, de 8 d’Agost, per la qual es regula el servei de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat, per l’ordre següent:

1.- Alumnat usuari de transport beneficiari de l’ajuda de menjador.
2.- Alumnat beneficiari d’ajuda de menjador.
3.- Alumnat usuari de transport sense benefici d’ajuda de menjador.
4.- Alumnat d’infantil i primària que el pare i la mare siguen treballadors/es en actiu.
5.- Alumnat d’infantil i primària que per alguna situació familiar no prevista en els casos anteriors justifique la necessitat.

B) BEQUES
Les beques assistencials de menjador de Conselleria són per als alumnes d’Infantil i Primària. Es demanen en juny i els impresos els facilita el Centre. L’alumnat becat haurà de pagar la totalitat de les mensualitats sense dret a devolució. ***

C) HORARI
L’horari de menjador serà: a setembre i juny de 13 a 15 h. i d’octubre a maig de 14:00 a 17:00 h., amb la possibilitat d’eixir a les 15:30 hores (la porta romandrà cinc minuts oberta per a recollir als alumnes, després es tancarà fins les 16:45). Una vegada siguen les 17:00 h. aquells alumnes que no han sigut recollits pels seus familiars passaran a disposició policial.

D) NORMES D’ÚS
1.- Per fer ús del menjador escolar s’ha d’ingressar (si no està domiciliat) del dia 20 al 30 del mes anterior en el núm. compte:
“LA CAIXA”: ES92 2100 7704 2522 0026 6628
Si no es fa el pagament dins del termini no es podrà fer ús d’este servei.
Els tiquets podran ser:
• Mensual amb un valor de 4’25 euros/dia.
• Beca concedida per Conselleria.

DIES SOLTS: Aquells alumnes que necessiten i compleixen algun dels criteris abans esmentats per fer ús del menjador en dies solts (de manera continuada al llarg de tot el curs) pagaran trimestralment els dies concretats, sense poder variar aquests. El preu serà a 4,25 €/dia.

2.- NO ES TORNARÀ CAP QUANTITAT PER DIES NO CONSUMITS (exceptuant si són 5 DIES CONSECUTIUS i amb certificat metge o altres). Si són alumnes becats no es tornarà cap quantitat.

3.- Els ingressos de l’import del menjador hauran de realitzar-se amb el nom complet del xiquet/a i el curs corresponent.
*S’haurà de deixar una còpia del tiquet a la bústia “Tiquet de Menjador” situada a l’entrada del Centre i conservar l’altra en el seu poder per a qualsevol comprovació.
4.- El Menjador es regeix per les Normes del Reglament de Règim Interior del Centre i pel Reglament de Menjador, per la qual cosa, les faltes que cometen els alumnes se’ls aplicarà les mateixes sancions, podent en cas de reincidència i gravetat, procedir a l’expulsió de l’alumne del menjador. Tot tenint present que el menjador escolar no és obligatori.

5.- Els comensals que mantinguen un deute amb el servei de menjador, no podran fer ús d’aquest servei fins que el paguen.

6.- Els alumnes que pateixen algun problema pel que fa a l’alimentació (malaltia, al·lèrgies, etc.) hauran de presentar un certificat metge a l’encarregat de menjador (Rafa Pascual).

Arxius adjunts:


Informació rel·lacionada